Mentalny Ja
Czyli inspiracja dla Ciebie

Regulamin świadczenia usługi

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i coachingu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

7. Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.

8. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

10. Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

11. Promocje organizowane przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

12. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła.

14. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

15. Umowa o świadczenie usług Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching bezpośrednio w siedzibie Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła.

16.    Płatność za usługi Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła może być dokonana w formie:
a)      gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła,
b)      kartą kredytową lub debetową w siedzibie Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła (jeżeli jest taka możliwość),
c)       kartą kredytową lub debetową online, (jeżeli jest taka możliwość)
d)      przelewu z konta bankowego,
e)      przelewu internetowego. (jeżeli jest taka możliwość)

17. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła, rozliczenie wpłaconej na rzecz Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.

18. Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

19. Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo lub innych na www.tombaryla.pl lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła następuje po otrzymaniu przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: szkolenia@tombaryla.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

26. Postanowienia pkt 21-25 nie mają zastosowania do konsumentów.
Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

27. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

28. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

29. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

30. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
Postanowienia końcowe:

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

32. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

33. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

34. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.tombaryla.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.


Konsumenci wyłączenia:

35. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: szkolenia@tombaryla.pl lub drogą pocztową na adres Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła ul. Tysiąclecia 6/245, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Wzór oświadczenia może być dostępny po przesłaniu za pomocą e-maila bądź poczty takiej potrzeby. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła.

36. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: szkolenia@tombaryla.pl lub przesyłając ją listem na adres Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Kursy Szkolenia Coaching Tomasz Baryła mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

37. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

38. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2014r.

O MNIE
Tomasz Baryła

Od wielu lat studiuje szeroko pojętą wiedzę na temat skuteczności, osiągania celów, a także, jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami, aby dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Na co dzień również zajmuję się nauczaniem języka angielskiego. Można mnie znaleźć na:  https://www.angielskiyes.pl/

Więcej o mnie

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać wartościowe materiały i wspólnie się rozwijać.

Aktualności
Scroll to Top